AT-1623M 출시 | 차량번호 식별 카메라
 
 
 
 
현재위치 >HOME > HD-SDI CCTV > HD DVR
 
 
  제품 7 개 중 1 / 1 페이지
 
 
 
   

HD-1643S (Long Ver.)
(16ch, HD-SDI, 1080P, Compact Type DVR)

HD-1643S
(16ch, HD-SDI, 1080P, Compact Type DVR)

HD-0823S
(8ch, HD-SDI, 1080P, Compact Type DVR)

HD-0413L
(4ch, HD-SDI, 1080P, Compact Type DVR)

HD-0415U
(4ch, HD-SDI, 720P, Compact Type DVR)

HD-0413M
(4CH, HD-SDI, 1080P, High Quality DVR)

HD-0810M
(8CH, HD-SDI, 1080P, Mighty DVR)
1  
 
 
 

TEL : 02)715-1497(내선번호1) | FAX : 02)3211-1497 | 고객센터 : 1588-4916 | A/S 센터 : 02)715-1497 (내선번호3)
상호명 : (주)필텍정보통신 | 사업자 등록번호 : 106-81-98233 | 대표 : 김갑수
주소 : 서울특별시 용산구 새창로 45길 43 | E-mail : sdvr@sdvr.co.kr
copyright ⓒ2015 By PHILTEC COMPANY All Pictures Cannot be copied without permission
(주)필텍정보통신 홈페이지에 게제된 모든 이미지는 당사의 사유재산입니다. 허가 없이 무단 도용 시 법적 조치할 수 있음을 알려 드립니다.